Magazine Toys & Family Entertainment
TFE/TFE Licensing, February 2016
Magazine Toys & Family Entertainment
TFE, October 2015
Magazine Toys & Family Entertainment
TFE, June 2015
Magazine Toys & Family Entertainment
TFE, February 2015
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, October 2014
Magazine Toys & Family Entertainment
ABC Kids Expo Supplement, September 2014
Magazine Royaltie$
Royaltie$, June 2014
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, June 2014
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, February 2014