Barbie

Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, May 2010
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, March 2009
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, February 2009