Dolls

Magazine Toys & Family Entertainment
TFE/TFE Licensing, May/June 2018
Magazine Toys & Family Entertainment
TFE/TFE Licensing, June 2017
Magazine Toys & Family Entertainment
TFE/TFE Licensing, June 2016
Magazine Toys & Family Entertainment
TFE, June 2015
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, February 2014
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, February 2013
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, April 2012
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, May 2010
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, May 2009