Safari Ltd.

Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, June 2012